ANWB Reizen Privacyverklaring

ALGEMEEN

Bij de ANWB helpen wij graag onze leden en klanten. Om te kunnen helpen en de (juiste) diensten te kunnen bieden is het vaak nodig dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Dit wordt ook wel ‘verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Wij hechten er veel waarde aan dat het voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Daar is dit privacy-statement ook voor bedoeld.

Opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement wordt in het algemene deel informatie gegeven over verwerkingen van persoonsgegevens bij de ANWB in algemene zin. Als je verderop op een van de icoontjes klikt, krijg je per categorie uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en hoe lang wij hiervoor je persoonsgegevens bewaren.

Wie is verantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

ANWB B.V, statutair gevestigd aan de Wassenaarseweg 220 (2596 EC) in Den Haag is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen ANWB, maar ook voor de verwerkingen voor Pharos Reizen B.V. die geheel actief is onder de naam ANWB. Dit dochterbedrijf wordt dan ook genoemd in dit privacy-statement en wij wisselen ook persoonsgegevens uit met Pharos Reizen B.V.

Op grond waarvan mogen wij jouw gegevens verwerken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken als wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Bijvoorbeeld als de Wegenwacht jou helpt langs de kant van de weg op basis van een door jou afgesloten Wegenwacht Standaard Nederland.

Het is ook toegestaan als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van je persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als we jouw gegevens gebruiken voor direct marketing (dat is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten). Of als wij jouw persoonsgegevens uit verschillende ANWB bronnen met elkaar koppelen. Bijvoorbeeld de koppeling van jouw aankoopgegevens aan jouw lidmaatschapsgegevens zodat wij passende aanbiedingen kunnen tonen.

Het is ook mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang. Als je medisch gezien in een acute situatie bevindt, kunnen wij je persoonsgegevens ook verwerken vanwege jouw vitale belangen.

Als het nodig is vragen wij je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij jouw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief of als wij bepaalde cookies willen gebruiken om jouw online surfgedrag te kunnen volgen.

Profiling

Bij profiling wordt een profiel opgebouwd van klanten. Deze informatie kan worden ingezet om diensten gericht onder de aandacht te brengen door middel van online advertenties of direct marketing. Het inzetten van profielen voor gerichte advertenties wordt targeting genoemd.

Door jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, zoals je gegevens in MIJN ANWB, MIJNANWBReizen.nl, aankoopgeschiedenis online en in onze winkels, (pech)hulpverzoeken, maar ook je surfgedrag op onze websites kunnen wij profielen aanleggen. Met deze profielen kunnen wij je (meer) gepersonaliseerde aanbiedingen op onze website of websites van derden (re-targeting) tonen of een passende nieuwsbrief sturen. Zo wordt er voorkomen dat je bijvoorbeeld aanbiedingen te zien krijgt die voor jou niet interessant zijn.

Indien je bezwaar hebt tegen profiling, kun je een email sturen naar info@pharosreizen.nl of een brief sturen naar Pharos Reizen, afdeling Juridische Zaken, Taurusavenue 18, 2132LS, Hoofddorp.

Nieuwsbrieven

We gebruiken jouw e-mailadres voor nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen kun je je hiervoor kosteloos uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief of dit aangeven in www.mijnanwbreizen.nl

Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over je gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij je herkennen als je onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail. De frequentie van verzending kan afhangen van je persoonlijke voorkeuren maar zal in de regel niet meer zijn dan 2 x per week. Als je de nieuwsbrief ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens: E-mailadres, voorkeuren, tijdstip waarop de e-mail wordt geopend en klikgedrag vanuit de e-mail.

Met welke partijen delen wij je gegevens?

Als dat nodig is, verstrekken wij in een aantal gevallen je gegevens aan externe partijen. We zullen je persoonsgegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Deze externe partijen mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Soms werken wij ook in opdracht van bepaalde partijen, bijvoorbeeld verzekeraars. Deze partijen zijn dan zelf de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken dan persoonsgegevens aan deze partij uit hoofde van onze opdracht.

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat ANWB op grond van de wet verplicht is om je gegevens aan derden te verstrekken. Dit zou zich onder meer kunnen voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek hierop op juiste gronden een verzoek bij ons indient.

Beveiliging

ANWB gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, hieronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

De meeste persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU. Soms is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, bijvoorbeeld in het geval van een reisovereenkomst ANWB zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens goed worden beschermd.

ANWB maakt alsdan gebruik van landen waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen of maakt gebruik van EU standaard clausules.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

In Mijn ANWB of Mijn ANWBReizen zijn veel persoonsgegevens al zichtbaar voor je gemaakt. Als de gegevens niet juist zijn kun je deze zelf aanpassen. Heb je nog een specifiek verzoek tot inzage dan kun je deze kenbaar maken via MIJN ANWB. Dit geldt ook voor het tijdelijk van je persoonsgegevens of het verwijderen van je gegevens. Je kan daarnaast ook een verzoek indienen als je persoonsgegevens wenst over te dragen of als je bewaar wilt maken tegen je gegevensverwerking. Zodra het verzoek bij ons binnen is ontvang je een bevestiging. Als wij gegronde reden hebben om niet mee me te werken aan je verzoek dan zullen wij dat meedelen.

Als je voor een bepaald gebruik van je persoonsgegevens toestemming hebt gegeven dan kun je deze altijd weer intrekken. Daarna verwerken wij hiervoor jouw persoonsgegevens niet meer.

Wil je een specifiek verzoek indienen dan verifiëren wij jouw gegevens aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij gaan namelijk heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en willen er wel zeker zijn dat jij de persoon bent die het verzoek bij ons indient. Wij adviseren je wel dringend om het BSN (burgerservice-nummer) en je foto onherkenbaar te maken want deze informatie hebben wij niet nodig. Wij verwijderen je identificatiebewijs onmiddellijk nadat wij je geïdentificeerd hebben.

Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft of als je verzoek niet duidelijk is, kunnen wij je vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

Als je geen verzoek wilt indienen via Mijn ANWB dan kun je een brief sturen naar Pharos Reizen, afdeling Juridische Zaken, Taurusavenue 18, 2132LS, Hoofddorp.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement

We kunnen dit privacy-statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om het privacy-statement regelmatig opnieuw te bekijken.

De laatste wijziging was op 11 April 2018.